Meer valincidenten bij ouderen vraagt om actie

valincidenten

Valongevallen bij ouderen vormen een onderschat en toenemend probleem.
Ook in 2014 zette de stijging van valongevallen bij ouderen door. 
88.000 ouderen belandden na een val op de spoedeisende hulp. 40.000 ouderen werden opgenomen in het ziekenhuis en een kleine 3.000 ouderen overleden ten gevolge van een val. Dit leidt vaak tot hoge (zorg)kosten.
Vilans en VeiligheidNL verkennen de mogelijkheid voor een Health Impact Bond (HiB). Alleen al door de vergrijzing neemt het aantal ernstige valongevallen sterk toe. Een val op hogere leeftijd heeft in veel gevallen verstrekkende gevolgen. Het kan leiden tot ziekenhuisopname en ook tot (permanent) verminderde mobiliteit. Met als gevolg dat ouderen afhankelijk(er) worden van zorg, ze angstiger worden, hun sociale leefwereld verkleint, aanpassingen moeten realiseren in hun woning en zelfs tot (tijdelijke) opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum.

In 2014 zijn de zorgkosten als gevolg van valongevallen 810 miljoen euro. Als de huidige stijging doorzet loopt dit op tot 1,3 miljard euro in 2030. Preventie van valongevallen kan veel opleveren, zowel medisch als sociaal als financieel. Een reductie van het aantal valincidenten met 5 procent levert Nederland jaarlijks al 40 miljoen euro aan besparing van zorgkosten op.

Voorkomen

Vilans en VeiligheidNL weten veel over welke ouderen risico lopen en hoe bij deze ouderen valongevallen worden voorkomen. De organisaties weten ook wat effectief is om het valrisico bij ouderen te verkleinen. Een voorbeeld hiervan is de cursus in Balans van VeiligheidNL. Onder ouderen die hier aan hebben deelgenomen, vermindert het aantal valongevallen met 61 procent en vermindert de valangst met 37 procent. Ouderen zijn bijzonder enthousiast over de waardevolle sociale contacten die zij er opdoen en blijven behouden. Op dit moment worden de werkzame maatregelen echter onvoldoende toegepast, ook al zijn ze kosteneffectief.

Een belangrijke oorzaak dat effectieve aanpakken onvoldoende worden toegepast vloeit voort uit de uitvoeringsbekostiging ervan. Diegene die de kosten maakt ontvangt bijvoorbeeld lang niet altijd de baten. Zo zijn er nog andere prikkels in ons huidige zorgstelsel die financiering van preventie-activiteiten niet stimuleert.

Health Impact Bond

Vilans en VeiligheidNL maken zich hard voor een grote maatschappelijke aanpak om valongevallen bij ouderen te voorkomen. Met nieuwe inzichten in financiering van preventie-activiteiten verkennen zij de mogelijkheden van een zogenaamde Health Impact Bond (HiB). In deze financieringsconstructie investeert een private partij of partijen geld voor de inzet van (kostenbesparende) interventies en ontvangt bij het succes deze investering met rendement terug.

Op 14 december 2015 organiseerde Vilans samen met VeiligheidNL voor geïnteresseerde publieke en private partijen een walking dinner om gezamenlijk van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van HiB Valpreventie. De avond resulteerde in enkele praktische aanbevelingen voor de eerstvolgende stappen, maar vooral in een grote mate van betrokkenheid.

Werkgroepen

Veel van de aanwezigen zijn bereid mee te denken over de verdere uitwerking van Health Impact Bond. Hun kennis benutten Vilans en VeiligheidNL graag voor de werkgroepen die binnenkort van start gaan. Om zo samen te werken aan de verbinding van maatschappelijk en financieel rendement.

Onder leiding van VeiligheidNL en Vilans gaat een groep van publieke en private partners in 2016 door met de verkenning van de Health Impact Bond Valpreventie. We hopen tegen de zomer van 2016 een uitspraak te kunnen doen of dit een haalbaar construct is voor de aanpak van valpreventie in Nederland. Wil jij ook nog actief mee denken in de haalbaarheid van een HiB Valpreventie of potentieel investeren? Laat dit dan zeker weten.

 

bron: Ouderen journaal