Toegang tot langdurige zorg blijft problematisch

toegang tot zorg

De toegang tot de langdurige zorg verloopt nog steeds stroef. De koepelorganisaties van patiënten en cliënten in de zorg hebben in het derde kwartaal meer vragen, problemen en klachten gekregen over de transitie dan in de eerste twee, afzonderlijke kwartalen van 2015.

Zij roepen de verantwoordelijke uitvoerders op om snel de toegang tot zorg en ondersteuning en de uitvoering op orde te hebben, omdat het overgangsrecht in de langdurige zorg binnenkort afloopt. Dit blijkt uit het rapport Meldingen veranderingen in de zorg  dat door staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) naar de Tweede kamer is gestuurd.

De betrokken organisaties bij het gezamenlijke informatiepunt van NPCF, Ieder(in) en LPGGz (het Nationaal Zorgnummer), bij Per Saldo, MEE, de Koepel Wmo-raden, Unie KBO en de meldingen van het signaalpunt Zorg Verandert kregen in het derde kwartaal van dit jaar zo’n 10.800 meldingen over de toegang tot de langdurige zorg, Veel mensen die bij gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor aankloppen voor zorg, hulp en ondersteuning ervaren wachttijden en gebrekkige communicatie.

Ketenbreed

De meldingen laten volgens de betrokken organisaties zien “dat verbeteringen in de informatie en bejegening, een versterking van de positie van de cliënt en een verbetering van de uitvoering en het toezicht nodig zijn”.  In de hele keten gaat het niet goed, blijkt uit de bevindingen. Het duurt vaak lang voordat mensen weten waar zij met een melding terecht kunnen, voordat er een onderzoek volgt naar het probleem en uiteindelijk een goede beschikking wordt afgegeven. mantelzorg-2Veel melders zijn niet tevreden over de manier waarop met hen wordt gepraat en de zorg die zij aangeboden krijgen, sluit vaak niet aan bij wat zij nodig hebben. Bovendien kunnen zij de zorg soms gewoon niet meer betalen. Ook blijkt uit de meldingen dat veel mensen het gevoel hebben dat de financiën belangrijker zijn geworden dan het bieden van goede zorg.Veel meldingen gaan over keukentafelgesprekken die vooral gericht zijn op bezuinigen en veel minder op het bieden van passende zorg.

Verschillende loketten

Veel signalen gaan of de huishoudelijke hulp die minder wordt of niet meer vanuit de gemeente wordt aangeboden. Ook gaan veel meldingen over de toegang tot zorg, het doorverwijzen tussen de verschillende ‘loketten’ en over de toegang tot een toereikend persoonsgebonden budget (pgb).Verder zeggen mensen dat wijkteams nog niet overal goed functioneren. Wettelijk voorgeschreven procedures voor aanvragen van zorg worden niet altijd nageleefd.

Steeds meer melders geven aan dat zij hun zorg via de rechter moeten afdwingen. Bij zorgkantoren en zorgverzekeraars lopen mensen tegen veel problemen op, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een passend en toereikend pgb. “Veel mensen doen melding van een onevenredige stapeling aan eigen bijdragen en een aantal mensen geeft aan af te moeten zien van zorg”, aldus de opstellers van het rapport. Overgangsrecht Het overgangsrecht loopt binnenkort af, waardoor binnenkort ouderen met een bepaalde indicatiestelling moeten kiezen of ze wel of niet in een verzorgingshuis gaan wonen.

Actie ondernemen

“Het is dus één minuut voor twaalf voor alle verantwoordelijke uitvoerders om de toegang tot zorg en ondersteuning en de uitvoering op orde te hebben”, aldus de koepelorganisaties. Volgens hen laten zowel de meldingen als de casussen in het rapport zien dat veel mensen niet de zorg en ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben om mee te doen in de samenleving. “Alle verantwoordelijken moeten nu echt naast deze mensen gaan staan en actie ondernemen om zaken op te lossen. Niet bezuinigingen, systemen of juridische procedures horen daarbij centraal te staan, maar de bedoeling van de hervorming: zorg dichtbij, op maat, integraal, naar eigen vermogen, en gericht op zelfredzaamheid, thuis kunnen wonen en participatie.” Defotokeukentafelbetrokken organisaties doen zes verbetervoorstellen, en lichten die uitgebreid toe. Het eerste voorstel: verbeter de informatie, deskundigheid en bejegening. Ze adviseren onder meer om mensen op meerdere plekken eenduidige informatie te geven over hoe de toegang tot zorg in de Wlz, Wmo, Zvw en Jeugdwet geregeld is en om mensen al tijdens het keukentafelgesprek (foto) te informeren over de mogelijkheden en voorwaarden van een pgb. Het tweede voorstel: versterk de positie van de cliënt.

 

Bron: ouderenjournaal